Tarih

Dülük Antik Kenti Hakkında Bilgiler

doliche and kommagene (1)

Anadolu, tarihin her döneminde insan yerleşimine sahne olmuştur. İşte bunlardan bi­risi de Dülük Antik Kentidir. Gaziantep İlinin 10 km kuze­yinde yer almaktadır. Keşfettikçe daha bir seveceğiniz Dülük, An­tik Dönemde güney, ku­zey, doğu ve batıdan uzanan ticaret yollarının kesiştiği kavşak noktada, Asurlular döneminde Mezopotam­ya’dan Kilikya’ya uzanan yolun, Helenistik ve Roma döneminde ise Antakya ve Kilikya’dan Zeugma’ya uza­nan İpek Yolu’nun güzerga­hında bulunmaktaydı. ...

Devam »

Gaziantep’te İnanç Turizmi

gaziantep inanç turizm

İnsanlığın yerleşik hayata geçişinden günümüze kadar Anadolu’da birçok medeniyet kurulmuştur. Farklı kültürler, milletler ve dinler bir arada yaşayabilmiş ve zengin bir kültür birikimi meydana gelmiştir. Antik dönemlerdeki dini inançların yanı sıra, Musevilerin Anadolu’ya gelmeleri, ardından Hz. İsa’nın Havarilerinin Hıristiyanlığı yaymak maksadıyla bölgemizi tercih etmeleri, o tarihlerden bu yana önemli din merkezlerinin Anadolu’da oluşmasını sağlamıştır. Anadolu toprakları 7. yüzyıldan sonra Müslüman ...

Devam »

Gaziantep Hakkında Kısa Bilgiler

Gaziantep Savunması ve Kahramanlık Panoraması (2)

Anadolu’nun ilk yerleşim merkez­lerinden biri olan, Mezopotamya ile Akdeniz Bölgesi’nin kesişme noktasında bulunan Gaziantep, tarihin her döneminde önemini korumuştur. Suriye, Kilis, Şanlıurfa, Hatay, Kahra­manmaraş, Osmaniye ve Adıyaman’a komşu olan Gaziantep, tarih boyunca değişik uygarlıkların, kültürlerin ve inançların harmanlandığı bir çekim merkezi olmuştur. Paleolitik, Neolitik, Kalkolitik, Hitit, Mitani, Asur, Pers, Büyük İskender, Selevkoslar, Roma, Bizans, İslam, Selçuklu, Türk-İslam ve Osmanlı dönemlerini ...

Devam »

Rumkale

Rumkale Gaziantep (2)

Rumkale, Fırat Nehri ile Merzimen Çayı’nın birleştiği, yüksek kayalarla örtülü bir tepe üzerinde konumlanmıştır. Antik dönemden günümüze kadar Şitamrat, Kal-a Rhomayta, Hromklay, Ranculat, Kal-at el Rum, Kal-at el Müslimin ve Kale-i Zerrin (Altın Kale) gibi birçok isimle adlandırılan Rumkale’deki mimari kalıntılar Geç Roma ve Ortaçağ karakteri taşımaktadır. Rumkale’nin doğuda ve batıda iki ana giriş kapısı mevcuttur. Doğu girişi Fırat Nehri, ...

Devam »

Atatürk Anı Müzesi

Gaziantep Atatürk Anı Müzesi (4)

Tarihi Bey Mahallesi’nde bulunan ve iki binadan oluşan yapının birinci bölü­münde; Atatürk’ün konakladığı mekanın bir benzeri ve kullandığı şahsi eşyaların orijinalleri sergilenmektedir. Ortak avluya bakan ikinci bölümde ise; Atatürk Araştırma Kitaplığı ile Antep Savunması’nın anlatıldığı Sözlü Tarih Araştırma Odası yer almaktadır. Bu bö­lümde Antep Savunması kahraman­larının sinevizyon gösterileriyle anla­tıldığı salon ve halkın o dönemlerde kullandığı eşyaların örnekleri sergi­lenmektedir. Atatürk’ün kaldığı ...

Devam »

Tarihi Gümrük Hanı

Gaziantep Tarihi Gümrük Hanı (3)

Şekeroğlu Mahallesi Gümrük Caddesi No:14 adresinde bulunan han geçmişte yolcu hani olarak kullanılmıştır. Yöre insanının tarihsel süreçte uğraşı olan gümüşçülük, bakır işlemeciliği, kilimcilik, yemeni yapımı, sedefkarlık, aba dokumacılığı, kutnu ve alaca dokumacılığı, ahşap oyma ve ağaç işleri, mozaik yapımı, tespih yapımı ve Gaziantepli hanımlar tarafından yapılan Antep İşi El işlemesi gibi meslekler yok olmaya ya da özel turistik amaçlı ürünler yapılarak ...

Devam »

Gaziantep Mevlevihanesi Vakıf Müzesi

Gaziantep Mevlevihane Müzesi (4)

Mevlevihane olarak inşa edilen, son yüzyılda ilkokul, depo, müftülük ve cami lojmanı olarak vücut bulan 4 asırlık tarihi bina, çok sayıda vakıf eserinin sergilendiği Gaziantep Mevlevihanesi Vakıf Müzesi olarak tanzim edilmiştir. Kozluca Mahallesi, Buğday Arsa’sı ve Şehitler Caddesi arasında yer alan Tekke Camii külliyesinde yer alan, kesme taştan inşa edilen yapı iki bölümden oluşmaktadır. Cami avlusundan girildiğinde solda yer alan ...

Devam »

Bey Mahallesi: Gaziantep’in Tarihi Beşiği

Gaziantep Tarihi Bey Mahallesi (10)

Gaziantep’te mahalleler adını çoğunlukla burada bulunan camilerden alır. Bey mahallesi de adını 1587 yılında yapılmış olan Bey Camii’nden almıştır. Fransız işgalinde büyük hasar gören bu cami, bugüne ulaşamamıştır. Gaziantep’in geleneksel mimarisinin kısmen de olsa korunduğu Bey Mahallesi 1536’da, tahrir defteri kayıtlarına göre 50 haneden oluşmaktaymış. Ancak yüklü bir devenin geçeceği genişlikteki sokakları, taş döşemeleri ile gelişmiş bir mahalleymiş. Evliya Çelebi’nin ...

Devam »

Zincirli Bedesten

Gaziantep Han ve Çarşılar Zincirli Bedesten (4)

Asıl adı Hüseyin Paşa Bedesteni olan eser, 1718 yılında Darendeli Hüseyin Paşa tarafından yaptırılmıştır. Güney kapısındaki dört mısralık kitabenin yazarı Kusuri’dir. Bedesten, doğu-batı yönünde uzanan üstü çapraz tonozlarla kapatılmış, bir sokağın iki yanına sıralanan beşik tonoz örtülü dükkanlarla, bu sokağı doğu yönünde kesen ve kuzey-güney istikametinde yerleştirilen başka bir sokağın yine iki tarafına sıralanmış benzer dükkanlar grubundan teşekkül etmektedir. Böylece ...

Devam »

Küçük Buğday Pazarı

Küçük Buğday Pazarı

19. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen han, Osmanlı Han Mimari tipolojisinde tek katlı, tek avlulu hanlar grubuna girmektedir. Düzgün olmayan dikdörtgen şeklinde bir plana sahip olan hanın, kuzey cephesinde yola açılan hacimler dükkan olarak planlanmıştır. İç avlu etrafında 11 adet oda yer almakta olup ayrıca, eyvanla geçilen bir ahır bölümü bulunmaktadır. Hanın örtü sistemi, taş konstrüksiyonlu sivri beşik tonoz, çapraz tonoz, ...

Devam »