Author Archives: Antep

İnceoğlu (BÜDEYRİ-ELBEYLİ) Hanı

İnceoğlu (BÜDEYRİ-ELBEYLİ) Hanı (2)

Han, plan ve süsleme benzerliği nedeniyle 1890 tarihli Kürkçü Hani ile aynı yıllarda inşa edildiği tahmin edilmektedir. Bu nedenlerle Büdeyri Hanın 19.yüzyılın sonlarında yapıldığı düşünülmektedir. Osmanlı han mimarisi içinde tek avlulu, iki katlı hanlar grubuna girmektedir. Klasik Osmanlı han mimarisinin birçok özelliklerini üzerinde toplayan eser, sabunhane ve han olmak üzere iki bölüm halinde inşa edilmiştir. Her iki bölümün üst katındaki mekanlar, yolcuların ...

Devam »

Kürkçü Han

Kürkçü Han (1)

Han, mevcut kitabesine göre 1890 yılında inşa edilmiştir. Osmanlı han mimarisi içinde tek avlulu, iki katlı hanlar grubuna girmektedir. Osmanlı han mimarisinin birçok özelliklerini üzerinde taşıyan yapı, Han ve Sabunhane olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Han “Yolcu Hanı” olarak inşa edilmiş olup, zemin kattaki hacimler dükkan, depo ve ahır maksadıyla, üst katta yer alan odalar ise yolcuların konaklaması için yapılmıştır. ...

Devam »

I Nolu (AZİZİYE) VE II Nolu (MECİDİYE) Kemikli Bedesten

Kemikli Bedesten (5)

Kitabesi bulunmayan bedestenin Hacı Müftü Osman Efendi tarafından, 1860-1862 yıllarında yaptırıldığı tahmin edilmektedir. Bedestenin bir kısmının Mecidiye, diğer kısmının ise Aziziye olarak adlandırılması esere, Abdülmecid zamanında başlandığı ve Abdülaziz zamanında bitirildiğini akla getirmektedir. Kapalı çarşı plan tipinde düzenlenen her bedestende iki taraflı 4 dükkan yer almaktadır. Dükkanlar arasındaki geçiş bölümü beşik tonozla örtülmekte ve tonoz üzerinde belli aralıklarla aydınlatma pencereleri bulunmaktadır. Girişi kara ...

Devam »

Dülük Antik Kenti Hakkında Bilgiler

doliche and kommagene (1)

Anadolu, tarihin her döneminde insan yerleşimine sahne olmuştur. İşte bunlardan bi­risi de Dülük Antik Kentidir. Gaziantep İlinin 10 km kuze­yinde yer almaktadır. Keşfettikçe daha bir seveceğiniz Dülük, An­tik Dönemde güney, ku­zey, doğu ve batıdan uzanan ticaret yollarının kesiştiği kavşak noktada, Asurlular döneminde Mezopotam­ya’dan Kilikya’ya uzanan yolun, Helenistik ve Roma döneminde ise Antakya ve Kilikya’dan Zeugma’ya uza­nan İpek Yolu’nun güzerga­hında bulunmaktaydı. ...

Devam »

Hacıbaba Türbesi

hacıbaba turbesi

Hacıbaba Türbesi, Şehitkamil ilçesi Karşıyaka bölgesi Hacıbaba Mahallesi’nde Zeugma Mozaik Müzesi’nin kuzeyindeki tepede­dir. Türbe, Kurtuluş Savaşı yıllarında yıkılmış, daha sonra halk tarafından onarılmıştır. Modern bir bina olarak yapılan türbe kare planlıdır. Avlu duvarı ile çevrelenen yapıda kesme taş ile bir giriş kapısı bulunmaktadır. Avluya giriş dairesel 4 basamaklı merdivenle sağlanmaktadır. Hacı Baba’nın, Hallaç .Baba, Kurban Baba ve Aydın Baba ile ...

Devam »

Handanbey Camii

Handanbey Camii (1)

Handanbey tarafından Gaziantep Kalesi’nin güneybatısında 16.yy.da yaptırılan Handanbey Cami 1788-1821 yılları arasın­da onarım görmüştür. Cami mihrap yönüne paralel iki nefli ve dikdörtgen planlıdır. Ortadaki iki ayakla altı bölüme ayrılmış, her bölümün üzeri ise çapraz tonozla örtülmüştür. Dışa taşan taç kapı sivri kemerli bir niş içinde, basık yuvarlak kemerli bir girişten oluşmaktadır. Burada ak ve kara taş yanında kırmızı ve beyaz ...

Devam »

Alaybey Camii

Alaybey Cami

Alaybey Camisi’nin doğu bölümündeki 1594 ve mihrap yönün­deki 1598 tarihli mezar kitabesinden 16.yy.’ın ikinci yarısında yapıldığı anlaşılmaktadır. Osmanlı Dönemi camilerinden olan yapı, enine dikdörtgen planlı ve iki neflidir. Camide, iç mekan dört ayakla on bölüme ayrılmış, çapraz tonozla örtülmüştür. Yapının ana giriş yapısı sivri kemerli niş içine yerleştirilmiş, ba­sık kemerli bir kapıdan oluşmaktadır. Cami düzgün kesme taşla inşa edilmiştir. Mihrabiyerlerde ...

Devam »

Şirvani Camii

Şirvani Camii (4)

Gaziantep Kalesi’nin batısında Şeferpaşa Mahallesinde bu­lunmaktadır. Minaresi iki şe­refeli olduğu için “İki Şerefeli Cami” olarak da adlandırılır. 1677 tarihinden önce Şirva­ni Mehmet Efendi tarafından yaptırıldığı, günümüze ulaşan belgelerden anlaşılmaktadır. Rivayete göre Şirvani Seyit Mehmet Efendi Hz. Muham­med’in torunu Hz. Hüseyin’in soyundan gelmektedir. Bir efsaneye göre cami her­hangi bir nedenle yıkılırsa onu yeniden yapacak kadar altın ve gümüşün temelinde gömülüdür. Camide ...

Devam »

Ali Nacar Camii

Ali Nacar Camii

Caminin ilk yapım tarihine dair bilgiye ulaşılamazken, ilk önemli onarıma ait kitabede 1816 tarihi görülmektedir. Evliya Çele­bi’nin Seyahatnamesinde “Aliyünnacar” olarak adı geçen ca­minin 1376’dan önce yapıldığı düşünülmektedir. Ulaşılan vesi­kalar caminin Ali adında bir marangoz tarafından yaptırıldığını belgelemektedir. Gaziantep’in en büyük camilerinden olup, mihraba paralel iki nefli, dikdörtgen planlıdır. Yaprak mahallesinde, Alleben Dere­sinin kenarında bulunan caminin, kuzeyinde yer aldığı düşünü­len “Aliyünnacar ...

Devam »

Pişirici Mescidi ve Kasteli

Pişirici Mescidi ve Kasteli (3)

1285’li yıllarda yapılan pişirici, Selçuk Mimari özelliklerini taşı­maktadır. Özellikle asma tavanıyla eşi benzeri yoktur. Kayalar oyularak suyu bölümlere ayrılmıştır. Pişirici kasteline 28 basa­makla inilmektedir. İnsanların susuzluğunu giderdiği, serinle­diği, çamaşır ve bulaşığını yıkadığı, yıkandığı yerlerdir. İç du­varlarında Selavat-ı Şerife, 12 imamın isimleri ve ayet- el kürsi bulunmakta ve geniş bir mescit bulunmaktadır. Oturacak yer­ler, 8 tuvalet, 2 havuz, su kanalları ve ...

Devam »